Regulamin szkoleń

§ 1

Szkolenia są organizowane przez firmę TERAPIO Tomasz Góra ( zwaną dalej TERAPIO ) z siedzibą we Wysokiej Strzyżowskiej 21, posiadającą nr NIP 819-154-12-01.

§ 2

TERAPIO organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.terapio.pl

§ 3

1. Warunkiem udziału w szkoleniach jest przesłanie organizatorowi przez uczestnika wypełnionego formularza zgłoszeniowego
− wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.terapio.pl

lub

− pocztą na adres TERAPIO, 38-123 Wysoka Strzyżowska 21 ,

2. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony dla każdego uczestnika z osobna.

§ 4

Zgłoszenie należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie szkolenia . Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wolnego miejsca z Organizatorem oraz przesłaniem wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

§ 5

Liczba uczestników każdego szkolenia jest ograniczona. Zakwalifikowanie się do grupy uczestników szkoleń następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz po wpłaceniu zaliczki w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość umieszczenia potencjalnego kandydata na kursanta na liście rezerwowej, a jedynie w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego uczestnika przez Organizatora – zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia.

§ 6

1. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator szkolenia prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz nr konta bankowego, z prośbą o wpłatę zaliczki i przesłanie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia ( zainteresowany ma na to 7 dni od daty wysłania potwierdzenia przez Organizatora ). Po spełnieniu ww. warunków (wpłata zaliczki i przesłanie kompletnych dokumentów) zainteresowany zostanie wpisany na listę uczestników. Przesłanie szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia oraz terminem płatności całej kwoty należnej za kurs, nastąpi drogą mailową ok. 4, 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W niektórych przypadkach informacja ta może być przesłana do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Uczestnik, którego odpłatność za szkolenie jest rozłożona na raty zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych przez Organizatora szkolenia terminów płatności. Szczegółowe zasady płatności będą określane w poszczególnych ofertach szkoleń.

2. W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko oraz kod szkolenia.

§ 7

Rachunek za szkolenie zostanie wystawiony do 7 dni od zakończenia szkolenia i dostarczony uczestnikowi w czasie szkolenia lub wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji na szkolenie w pliku pdf.

§ 8

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika / Zgłaszającego uczestnika (wiadomość pisemna wysłana pocztą – decyduje data stempla pocztowego lub wiadomość e‐mail). To jaka część kwoty należnej za szkolenie zostanie zwrócona zależy od terminu poinformowania organizatora szkolenia o rezygnacji z uczestnictwa.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu istnieje możliwość zwrotu wpłaty, z tym że:

a) w razie rezygnacji do 4 tygodnie przed szkoleniem, następuje zwrot całej kwoty za szkolenie.

b) w razie rezygnacji w okresie między 4 a 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

c) w razie rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się kwotę w wysokości 100% wpłaconej kwoty.

Za potrącona kwotę zostanie wystawiony rachunek, na dane podane przez uczestnika.

§ 9

1. Firma TERAPIO zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 10 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników lub w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W przypadku odwołania szkolenia firma TERAPIO zobowiązuje się do telefonicznego i pisemnego – mailowego powiadomienia uczestnika. W takim przypadku koszty zostają zwrócone uczestnikom w całości.

2. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik wydaje dyspozycję w zakresie zwrotu dokonanej płatności, tj.:

a) Zwrot płatności w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez firmę TERAPIO stosownej dyspozycji od Uczestnika na konto, z którego dokonywana była płatność

b) Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za szkolenie, które odbędzie się w terminie późniejszym.

3. Organizator poinformuje mailem Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

§ 10

Firma TERAPIO zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu i programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 14 dni roboczych przed terminem szkolenia. W takim wypadku Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11

W uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenia losowe) Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego odpowiednie kwalifikacje) bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

§ 12

Ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy kawowej (obejmujący: kawę, herbatę, wodę, słodkie przekąski) oraz certyfikat. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

§ 13

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania sprawdzianów określających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 14

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych firmy TERAPIO.

§ 15

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) firma TERAPIO nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, NIP, dane teleadresowe numer telefonu, adres e‐mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a firmą TERAPIO.

§ 16

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora i prowadzącego szkolenie.

§ 17

Uczestnicy szkoleń organizowanych przez firmę TERAPIO są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.

§ 18

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

Zapisz się już teraz na szkolenie:

Regulamin szkoleń